Mes

VIENAS KŪRINYS JĖZUJE KRISTUJE

MES GYVENAME TIKĖJIMU, O NE REGĖJIMU

TĖVAS

Tikime, kad Dievas Tėvas yra visa ko Kūrėjas ir Jam paklūsta visa, kas yra žemėje ir už jos ribų. Jis yra mylintis, geras, šventas, visagalis, viską žinantis, niekad nesikeičiantis, ištikimas žmonėms ir savo pažadams, t.y. savo Žodžiui.

Iš 3,14 / Sk 23,19 / Kun 11,44-45 / 19,2 / Ps 11,4-6 / Mal 3,6 / Jn 3,16 / 4,24 / 5,26 / Apd 17,28 / Rom 3,3-4

SŪNUS

Tikime, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus. Jis atėjo į žemę sutaikyti nuodėmingus žmones su Dievu. Jis buvo tobulas, gyveno be nuodėmės ir mirė ant kryžiaus vietoje mūsų; prisikėlė trečią dieną, iškovodamas visai žmonijai pergalę.

Iz 7,14 / 53 / Mt 1,18-23 / 3,17 / 8,29 / 14,33 / 16,16 / 28,5-6 / Lk 22,70 / 24,46-47 / Jn 1,1 / 10,30 / 11,25-27 / 17,1-5 / Apd 1,9 / 2,22-24 / 7,55-56 / Rom 1,3-4 / 3,23-26 / 8,1-3 / 10,4 / 1 Kor 8,6 / 2 Kor 5,19-21 / Gal 4,4-5 / Fil 2,5-11 / Kol 1,15 / 2,9 / 1 Tim 2,5-6 / 3,16

ŠVENTOJI DVASIA

Tikime, kad Šventoji Dvasia palikta tikintiesiems kaip Kristaus pažadas bei pagalbininkė šiame pasaulyje. Ji skatina tikėti Jėzumi Kristumi. Šventoji Dvasia apreiškia visą tiesą ir ragina atgailauti; skirsto Dvasios dovanas, suteikia išminties bei supratimo, padeda panašėti į Kristų.

Pr 1,2 / Ps 51,11 / 139,7 / Iz 61,1-3 / Jl 2,28-32 / Mt 1,10 / Lk 1,35 / 4,1 / 11,13 / 12,12 / Jn 15,26 / 16,7-14 / Apd 1,8 / 2,1-4 / 13,2 / Rom 8,9-11 / 8,4-16 / 8,26-27 / 1 Kor 3,16 / Ef 1,13-14 / 2 Pt 1,21 / Apr 22,17

TREJYBĖ

Mes tikime, kad yra vienas Dievas, veikiantis trijuose asmenyse – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Nors kiekvieno Jų funkcijos yra skirtingos, visi Trejybės asmenys yra lygūs, galingi ir veikia vieningai.

Įst 6,4 / Iz 61,1 / Mt 28,19 / Mk 1,9-11 / Lk 1,35 / Jn 5,21-23 / 14,10 / Rom 8,9-11 / 1 Kor 8,6 / 2 Kor 13,14 / Hbr 1,8-10 / Jok 2,19

BIBLIJA

Tikime, kad biblija yra Dievo Žodis, skirtas visiems žmonėms. Ji parašyta žmonių, kurie buvo įkvėpti ir paraginti Šventosios Dvasios. Biblijoje nėra klaidų ir ji apreiškia mums galutinę Dievo valią dėl žmogaus tikėjimo ir išgelbėjimo.

Įst 4,1-2 / Ps 119,11 / 89 / 105 / Iz 40,8 / Mt 22,29 / Jn 5,39 / Rom 15,4 / 2 Tim 3,15-17 / Hbr 1,1-2 / 1 Pt 1,25 / 2 Pt 3,16

ŽMOGUS

Tikime, kad žmogus yra Dievo kūrinys, sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Jis buvo sukurtas bendrystei su Dievu,tačiau nepakluso Jam ir nusidėjo. Kaip to pasekmė žmogus pats negali susitaikyti su Dievu vien savo pastangomis. Kiekvienas žmogus yra unikalus bei kilnus, vertas pagarbos ir krikščioniškos meilės.

Pr 1,26-30 / 2,7 / 18-22 / 3 / Ps 8,3-6 / 32,1-5 / 51,5 / Iz 6,5 / Jer 17,5 / Apd 17,26-31 / Rom 1,19-32 / 3,10-18 / 23 / 5,6 / 6,6 / 7,14-25 /
1 Kor 1,21-31 / 15,19 / 21,22 / Ef 2 / Kol 1,21-22 / 3,9-11

IŠGELBĖJIMAS

Tikime, kad Jėzaus Kristaus kraujas, pralietas ant kryžiaus, Jo mirtis bei prisikėlimas yra Dievo išgelbėjimas ir dovana kiekvienam žmogui, kuris tuo patiki. Ši dovana negali būti nusipelnyta ar užtarnauta gerais darbais. Tik tikėdami Jėzumi Kristumi, kaip Dievo auka už žmonijos nuodėmes, galime būti išgelbėti. Nuo tos akimirkos, kai atgailaujame ir išpažįstame Kristų kaip savo gyvenimo Viešpatį, tampame išgelbėti.

Iz 1,18 / 53,5-6 / 55,7 / Mt 1,21 / 27,22-66 / 28,1-6 / Lk 1,68-69 / 2,28-32 / Jn 1,12 / 3,16 / 5,24 / Apd 2,21 / 4,12 / 16,30-31 / Rom 1,16-18 / 3,23-25 / 5,8-10 /
1 Kor 1,18 / 2 Kor 5,17-20 / Gal 2,20 / 3,13 / Ef 2,8-10 / Fil 2,12-13 / Hbr 9,24-28 / Apr 3,20

BAŽNYČIA

Tikime, kad Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o jos galva – pats Kristus. Bažnyčia – tai ne pastatas, o tikintieji Jėzumi Kristumi, kurie išpažinę Jį savo gyvenimo Viešpačiu ir yra apsisprendę sekti Kristaus mokymu. Bažnyčios tikslas yra skelbti gydančią ir išlaisvinančią Kristaus Evangeliją ir siekti, kad patikėję žmonės taptų Kristaus mokiniais. Bažnyčia yra vieninga ir veikia meilės pagrindu, nešdama šlovę Kristui.

Mt 16,18-19 / 18,15-20 / Apd 2,41-47 / 5,11-14 / 13,1-3 / 14,23 / 16,5 / 20,28 / 1 Kor 7,17 / 9,13-14 / 12 / Ef 1,22-23 / 2,19-22 / 3,10-12 / 5,22-32 / Kol 1,18 / 3,15 /
1 Tim 4,14 / 1 Pt 5,1-4 / Apr 21,2-3

TARNYSTĖ

Tikime tarnyste, kurią Kristus įsteigė Bažnyčioje paskirdamas apaštalus, pranašus, evangelistus, pastorius ir mokytojus,
suteikdamas jiems Šventosios Dvasios dovanas, kaip nurodyta Naujajame Testamente.

Ef 4,11-13 / 2 Kor 3,6 / Apd 20,24 / Rom 12,1-8 / 1 Kor 12,4-12 / 12,27-28 / Jn 14,12 / Mt 10,1, 7-8

VANDENS KRIKŠTAS

Tikime, kad vandens krikštas yra sąmoningas ir viešas veiksmas, kuris liudija apie žmogaus pasirinkimą likusį gyvenimą sekti Jėzumi ir būti Jo mokiniu. Panardinimas į vandenį atspindi vidinę transformaciją. Dievo Žodis teigia, kad tikintieji būtų krikštijami vandenyje Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.

Mt 28,19 / Apd 2,38 / Mk 16,16 / Apd 8,12 / 8,36-38 / 10,47-48

ŠVENTOSIOS DVASIOS KRIKŠTAS

Tikime, kad krikštas Šventąja Dvasia yra Tėvo pažadas, siųstas po Jėzaus paėmimo į dangų. Šventoji Dvasia suteikia galią bažnyčiai skelbti Evangeliją visame pasaulyje.

Jl 2,28-29 / Mt 3,11 / Mk 16,17 / Apd 1,5 / 2,1-4 / 2,17 / 2,38-39 / 8,14-17 / 10,38 / 10,44-47 / 11,15-17 / 19,1-6

MISIJA

Tikime, kad Evangelija atsako į visus žmogaus poreikius ir Bažnyčia yra pašaukta skelbti šią
gydančią ir išlaisvinančią Kristaus Evangeliją visiems.

KRISTAUS ATĖJIMAS

Tikime, kad Jėzus Kristus grįš į žemę pasiimti tikinčiųjų.

Mt 24,30 / 26,63-64 / Apd 1,9-11 / 1 Tes 4,15-17 / 1,7-8 / Apr 1,7

BŪSIMOJI KARALYSTĖ

Tikime, kad žmogus buvo sukurtas gyventi amžinai. Jis gyvens amžinai atskirtas nuodėmės nuo Dievo pragare arba per tikėjimą Jėzaus Kristaus atlikta išperkančia auka vienybėje su Dievu danguje. Dangus ir pragaras yra vietos, kur praleisime amžinybę.

Jn 3,16 / 3,36 / Rom 6,23 / 1 Jn 2,25 / 5,11-13 / Apr 20,15

 

ATGAILOS MALDA

„Jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Viengimį Sūnų,
kad kiekvienas kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.”
Jono 3,16

Įsivaizduok, kad stovi prieš patį Dievą, o Jis tavęs klausia: „Kodėl turėčiau įleisti tave į Dangų?”
Kaip manai, ką atsakytum? Jei tartum: „Aš esu geras žmogus” arba „Aš stengiuosi būti geras ir
sąžiningai elgiuosi su kitais žmonėmis.” Šie atsakymai geri, tačiau yra tik vienas tinkamas,
kurį Dievas iš tiesų nori išgirsti: „Todėl, kad aš patikėjau Jėzumi kaip savo asmeniniu Gelbėtoju.”

Yra tik vienas kelias, kuriuo eidamas žmogus gali būti išgelbėtas. Biblija moko, kad visi žmonės,
nesvarbu, kokie geri būtų ir kiek gerų darbų padarytų, visi yra nusidėjėliai ir stokoja Dievo šlovės
(žr. Rom 3,23). Tai reiškia – nė vienas neturime vilties išsigelbėti savo paties pastangomis.

Tačiau Jėzus sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes mirdamas ant kryžiaus! Nors mums ir sunku suvokti šios
aukos didybę, viskas, ką turime padaryti, tai priimti šią malonės dovaną, atgailauti už savo nuodėmes
ir pripažinti, kad Jėzus Kristus mūsų Gelbėtojas ir Viešpats. Nesvarbu, kur ar koks esi, Dievas parodė tau
savo meilę. Jeigu nori priimti šią brangią Dievo dovaną, melskis apačioje nurodyta malda. Jeigu nuoširdžiai sakysi
šiuos žodžius ir širdimi tikėsi, būsi išgelbėtas!

Viešpatie,
aš esu nusidėjėlis.
Nusidėjau Tau savo mintimis, žodžiais ir darbais.
Nusidėjau ignoruodamas Tave
ir gyvendamas taip, tartum Tavęs nebūtų.
Atleisk man.
Brangus, Jėzau, dėkoju Tau,
kad paaukojai savo gyvybę dėl manęs,
jog aš galėčiau gyventi.
Dėkoju, kad priimi mane tokį, koks esu,
ir atleidi mano kaltes.
Ačiū, kad savo krauju nuplovei mano nuodėmes.
Nuo šiandien noriu sekti Tavimi
ir mokytis iš Tavęs.
Ateik ir apsigyvenk mano širdyje.
Skelbiu Tave savo gyvenimo Gelbėtoju ir Viešpačiu
dabar ir per amžius.
Amen.

Galbūt dabar jauti neišpasakytą palengvėjimą, o galbūt viskas ir liko taip, kaip buvo. Jei nuoširdžiai
meldeisi šiais žodžiais, gali būti tikras, kad esi išgelbėtas. Visai nesvarbu, jauti tai ar ne. Mes norėtume
drauge su tavimi pasidžiaugti šia nuostabia akimirka – tavo naujo ir šviesaus išganymo kelio pradžia.
Parašyk mums – pastore@lithuanianchurch.org

Tai pat raginame nepasilikti vienam, bet prisijungti prie Gyvu Dievu tikinčios bendruomenės, kad galėtum
augti ir džiaugtis kartu su kitais tikinčiaisiais, kurie taip pat meldėsi atgailos malda. Jei gyveni Londone,
maloniai kviečiame apsilankyti mūsų susirinkimuose. Tačiau jei gyveni kitur, pasistenk rasti vietinę
bendruomenę arba rašyk mums, ir mes pasistengsime tau padėti.
Džiaugiamės drauge su tavimi! Palaiminto kelio!

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ