KAS YRA ŠV. VELYKOS?

Šv. Velykos yra ypatingas laikas kiekvienam Jėzaus mokiniui. Nors dėl konkretaus Velykų laiko ir pagoniškų šventės apeigų yra nesutarimų, tai nėra svarbiausia. Svarbiausias Šv. Velykų faktas – Jėzus Kristus mirė už visos žmonijos nuodėmes ir prisikėlė. Velykų esmė – Jėzaus Kristaus pergalė ant kryžiaus, kurią pranašavo Senojo Testamento pranašai: Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustu, Dievo ištiktu ir pažemintu. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus” (Iz 53, 4-6). Jėzus, būdamas Dievas, gimė kaip silpnas žmogus, kad galėtų gyventi tarp mūsų ir, nepadaręs jokios nuodėmės, mirti sumokėdamas savo gyvybe už žmoniją. Biblija moko, kad atlygis už nuodėmę yra mirtis. Visi žmonės nusidėjo, visi stokojo Dievo šlovės. „Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų” (Rom 3, 22-26). Jei ne Kristaus auka, visi būtume pasmerkti mirčiai, bet Dievas pasigailėjo žmogaus, numirdamas vietoje jo ir padovanodamas išgelbėjimo dovaną – malonę kiekvienam, kas Juo patikės. „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų” (Ef 2, 8-9). Malonė – tai reiškia, kad to nusipelnyti neįmanoma. Žmogus savo gerais darbais ar religine veikla nepajėgus išpirkti savo nuodėmių, tai gali tik Jėzaus kraujas, pralietas dėl mūsų. Tai pati geriausia žinia žmogui ir, aišku, pati didžiausia šventė žemėje.

Tikros Šv. Velykos neturi nieko bendra su kiaušiniais ar jų dažymu, taip pat su kiškučiais ar kitom tradicinėm apeigom. Tradicijos nėra blogai, jeigu tai neužgožia šventės esmės. Nieko blogo nenutiks tikinčiajam, jei jis nudažys kiaušinį ar nupirks kam nors šokoladinį zuikutį. Vis dėlto, jei Velykų šventė telieka gražios apeigos, tuomet jau reiškia, kad švenčiame kažką kitą, bet ne Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir pergalę ant kryžiaus.

Visus  tikinčiuosius kviečiu ir raginu, ne tik patiems švęsti tikrą Velykų šventę, bet ir dalintis šia Gerąją naujiena su kitais. Meldžiu, mums visiems pačių kūrybingiausių būdų, kaip dalinantis Evangelijos žinia. Tiesiog skelbkime, kad Jėzus nugalėjo nuodėmę, išgelbėjo ir išlaisvino nuo mirties, kaltės ir nuodėmės vergystės kiekvieną, kas patikės Jo auka. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos; palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito!“ (Rom 4, 7-8).

Jėzus prisikėlė, brangieji! Ir mes su Juo!!!
Kviečiame visus Šv. Velykas švęsti su mumis kartu kovo 31 d., 11.00 val. 

Jūsų pastorė
Vilma Ditkevičius

  • KUR?
    698 Woolwich Road, Woolwich, SE7 8LQ
  • KADA?
    Sekmadienį, kovo 31 d., 11.00 val.
  • KIEK?
    Renginys nemokamas

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ