Tarnavimai

Kai šeimoje gimsta kūdikis, visa šeima juo džiaugiasi, juo rūpinasi, stengiasi sudaryti jo augimui ir vystymuisi pačias geriausias sąlygas. Tačiau vaikeliui augant, jis jau pats nori kažką padaryti, padėti namuose - taip kaip jis moka ir sugeba. Jeigu jis ir toliau nieko pats nedarytų, bet visad lauktų, kad viską ir visada už jį padarytų kiti, tai artimieji pradėtų įtarti, kad kažkas nebegerai...

Labai panašiai ir dvasinėje šeimoje - bažnyčioje. Yra taip nuostabu sulaukti naujagimių į Dievo Karalystę - džiaugiasi visa šeima ir visas dangus. Ir tai yra visiškai natūralu, kad šiems mažutėliams reikia ypatingos priežiūros, paguodos, patarnavimo. Tačiau lygiai taip pat, jiems augant, jie dažnai nori kažkuo užsiimti - padėti namuose tuo, kuo jie gali pagal savo sugebėjimus.

Štai kalbėdamas Korinto bažnyčiai apaštalas Paulius pabrėžia, kad Dievas kiekvienam iš savo malonės suteikia tarnystės dovaną - kiekvienam skirtingą, kiekvienam taip, kaip Jis nori, bet visų šių dovanų tikslas yra tas, kad bažnyčios nariai statydintų, ugdytų ir patarnautų vienas kitam meilėje:

"Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka." (1 Kor. 12:4-11)

Įdomu yra tai, kad kai patiki Jėzumi Kristumi, ir tampi Jo kūno - Bažnyčios - narys, tau visai nebūtina pulti mokytis daryti kažko naujo. Ir pats Paulius retoriškai klausia: "argi visi apaštalai? ar visi pranašai? ar visi mokytojai? ar visi stebukladariai?" (29 eil.). Tačiau visi esame pašaukti geriems darbams! "Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti," sako Paulius Efeziečiams (Ef. 2:10). Labai dažnai būna taip, kad Dievas nori panaudoti tuos tavo sugebėjimus, kuriuos tu jau turi: galbūt vieni moka puikiai užimti vaikus, kiti - organizuoti renginius, treti - linkę prie technikos ir garso aparatūros, ketvirti tiesiog negali pakęsti netvarkos, ir jaučia, kad nuolat turi kažkur tvarkytis ir prižiūrėti tvarką namuose. Visus šiuos tavo sugebėjimus Viešpats gali panaudoti šiems geriems darbams Savo namuose!

To patarnavimo ypač reikia mūsų mažiesiems - neseniai į Dievo Karalystę atgimusiems broliams ir seserims, tačiau iš kitos pusės, prisiėmęs kažkokią atsakomybę už kažkokį darbą namuose ir pats vaikas greičiau subręs ir taps savarankišku suagusiu žmogumi. Todėl apaštalas Paulius ir ragina Efezo bažnyčią nebebūti mažais vaikais, bet statydinti vienas kitą meilėje:

"Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje." (Ef. 4:14-16)

Mūsų namuose - Lietuvių krikščionių bažnyčioje Londone - yra įvairiausių darbų. Tikime, kad kiekvienas atrasite pagal savo sugebėjimus tinkamą vietą, kurioje galėsite įdėti visą savo širdį ir taip patarnauti Kristaus kūnui. Šio puslapio kairėje yra išvardinti pagrindiniai šiuo metu bažnyčioje veikiantys tarnavimai. Jeigu šiandien dar nesi nė viename iš jų, bet jau jauti, kad norėtum kažką nuveikti, pasižiūrėk ir kreipkis į tau mielo ir tinkamo tarnavimo vadovą. O jeigu turi kitokių sugebėjimų ir naujų idėjų, kurių įgyvendinimas ugdytų bažnyčią, nesidrovėk ir rašyk bažnyčios pastorei Vilmai pastore@lithuanianchurch.org, arba prieik po sekmadienio tarnavimo.