Maldos susirinkimai

Mūsų bendruomenės maldos susirinkimai

Šių bendrų bažnyčios maldos susirinkimų tikslas ir yra drauge ieškoti Dievo veido, šauktis Jo, užtarti bažnyčią, jos vadovus ir visus žmones, melstis už vieni kitų ir visos bažnyčios poreikius. Aiškiai suvokiame, kad bažnyčią stato ne žmogus, bet Dievas, ir todėl ieškome Jo vedimo kiekvienoje situacijoje ir sprendime.

"Šaukis manęs, tau atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai." (Jeremijo 33:3)

Kol dar girdim šį kvietimą, šaukimės Jo. Šiandien mes esam visiškoj Jo malonėj ir Jis yra pasiruošęs mums kažką atverti, jeigu tik mes šauksimės. Šiandien tikrai yra dalykų mūsų gyvenime, ko tikrai neturėtų būti, tačiau savo jėgom ir savo išmintim mes nerasim atsakymo į šias problemas. Atsakymą galime rasti tik tada, kai šauksimės Jo.

Kurį laiką bendros bendruomenės maldos vykdavo tik penktadieniais, tačiau 2010 m. lapkričio mėnesį paskelbėme 40-ties dienų maldą, kurią vėliau pratęsėme iki Kalėdų. "Tikintieji renkasi, atsinešdami nuostabius liudijimus, dalindamiesi savo išgyvenimais. Atrodo, tarsi pradėjo skleistis gražus žiedas ir nesinori dabar to stabdyti. Rinkimės ir toliau." - kalbėjo pastorė Vilma ragindama nepaliauti melstis ir šauktis Viešpaties.

Bendra bendruomenės malda vyksta kiekvieną darbo dieną:

Pirmadieniais - penktadieniais:
20:00-21:00, bažnyčios raštinės patalpose, Canning Town

Norime pakviesti kiekvieną prisijungti prie šios bendros bažnyčios maldos. Drauge ieškosim Viešpaties, drauge ieškosim atsakymų, girdėsim liudijimus ir tuo pačiu pastiprinsim ir paraginsim vienas kitą. Ar jautiesi silpnas, ar stiprus - ateik į maldą. Drauge šaukimės Viešpaties.

Kas yra malda?

Norėdami pačiu primityviausiu būdu apibrėžti, kas yra malda, galėtume pasakyti, kad tai - paprasčiausiai bendravimas su savo Kūrėju. Tas bendravimas gali būti pats įvairiausias - gali Jo kažko prašyti, gali Jam dėkoti už palaiminimus savo gyvenime, gali išsakyti savo širdies skausmus ar nuogąstavimus, arba gali paprasčiausiai su Juo paplepėti, taip, kaip plepi su kokiu nors savo artimu draugu.

Asmeninė malda

Mes, krikščionys, tikime, kad mūsų Kūrėjas - gyvas, kad Jis yra, ir kad Jis nori bendrauti su mumis. Malda krikščionio gyvenime yra svarbi todėl, kad, kaip ir šioje žemėje, kitą žmogų gali artimiau pažinti tik atvirai ir artimai su juo bendraudamas, taip ir Dievą gali pažinti tik kasdien atverdamas Jam savo širdį. Jeigu nebendrauji su Juo, tai ir tavo Dievo pažinimas blėsta, tavo draugystė su Juo silpsta...

Būtent apie tokią maldą kalbėjo Jėzus, kai mokė savo mokinius melstis. "Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins" sakė Jis prieš pamokydamas mokinius "Tėve mūsų" maldos.

Bendra tikinčiųjų malda

Yra ir kita maldos pusė - bendra malda, kuomet keletas tikinčiųjų susitaria bendrai melstis prašydami atsakymo ir užtardami tam tikrą situaciją. "Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų." (Mt. 18:19)

Taigi, Jėzus parodė savo mokiniams dvi maldos puses - asmeninę ir bendrą. Kam reikalinga bendra malda? Kodėl nepakanka, kad kiekvienas tikintysis melstųsi asmeniškai?

Įsivaizduokime tokį vaizdą - antilopė mėginanti apsaugoti nuo hienų savo jauniklį. Hienų daug ir jos organizuotos - jos apsupa vienišą antilopę, o ji per silpna pasipriešinti plėšikų būriui. Tačiau jeigu ji būtų ne viena, jeigu antilopių būtų visas būrys, jų bendros jėgos turėtų ryškią persvarą. Panašiai ir maldoje, kartais našta, kurią pats neši tau yra per sunki, tačiau pasidalinęs ja su kitais tikinčiaisiais maldoje patiri, kad ją nešti pasidaro daug lengviau. Apaštalas Paulius ragina mus nešioti vieni kitų naštas (Gal. 6:2).